============================================================================================
   Mediocre Leaving Cert Notes   
============================================================================================
 Irish  English  Geography  Business  French  Music 
============================================================================================


An TimpeallachtFeictear domsa go bhfuil an fhadhb go hainnis sa domhain seo

IT SEEMS TO ME THAT THE PROBLEM IS TERRIBLE IN THIS WORLD

Tá an fhadhb chomh sean leis na cnoic - tá sé le feiceáil I ngach tír sa domhan

THE PROBLEM IS AS OLD AS THE HILLS - IT CAN BE SEEN IN EVERY COUNTRY IN THE WORLD

Dá mbeinn i mo thaoiseach, chuirfinn stop le breoslaí iontaise

IF I WAS TAOISEACH, I WOULD PUT A STOP TO FOSSIL FUELS

Tá na cnaipín oighir ag leá mar gheall air sin

THE ICE CAPS ARE MELTING AS A RESULT OF THIS

Is é athrú aeráide an ceist mhór - táimid dúdhoite de

CLIMATE CHANGE IS A BIG QUESTION – WE ARE SICK OF IT

 

Tarlaíonn mórshiúlta chuile lá

PROTESTS ARE HAPPENING EVERY DAY

Ionsaíonn daoine polaiteoirí mí-éifeachtacha

PEOPLE ARE ATTACKING USELESS POLITICIANS

Fulaingíonn an chosmhuintir

THE ORDINARY PPL ARE SUFFERING

Cuireann sé déistin orm

IT PUTS DIGUST IN ME

Ach, an bhfuil socrú leis an bhfadhb?

BUT IS THERE A SOLUTION TO THIS PROBLEM?

 

Ba chóir nósanna a athrú chun timpeallacht a shábháil

MANNERS MUST BE CHANGED TO SAVE THE ENVIRONMENT

Inné, cuireadh an bruscar amach ó mo theach agus bhí sé lán le buidéal agus cairtchláir

YESTERDAY, THE BIN WAS PUT OUT OF MY HOUSE AND IT WAS FULL OF BOTTLES AND CARDBOARD

Maraíodh míle iasc an lá cheana, ó cheimiceáin dhainséaracha

A THOUSAND FISH DIED THE OTHER DAY, FROM DANGEROUS CHEMICALS

Níl sprid ná púca gan fios a chúise

THERE’S NO GHOST OR GOBLIN THAT DOESN’T KNOW IT’S REASON

Is léir go bhfuil cúiseanna leis an bhfadhb, ach conas is féidir í a reiteach?

IT’S CLEAR THAT THERE ARE REASONS FOR THIS PROBLEM, BUT HOW CAN IT BE SOLVED?

 

Tá an truailliú na gcathracha ina raic

POLLUTION IN CITIES IS IN CHAOS

Ag dul in olcas atá sé, I mo thuairim - táim chomh cinnte is atá cros ar asal

IT’S GETTING WORSE, IN MY OPINION – I’M AS SURE AS THERE IS A CROSS ON A DONKEY

Sceitheann gal gluaisteán dé-ocsaíd charbóin san aer

CARS LEAK CARBON DIOXIDE INTO THE AIR

Ardaíonn galar scamhóga I measc an phobail lá i ndiadh lae

LUNG DISEASES RISE AMONG THE PEOPLE DAY AFTER DAY

Caithfear an scéal a fheabhsú, ach is furasta fuineadh in aice na mine

THE SITUATION MUST BE IMPROVED, BUT IT’S EASY TO KNEAD BESIDE THE MILL

 

Tá réiteach na ceiste seo chomh sleamhain le heascann

THE SOLUTION TO THIS QUESTION IS AS SLIPPERY AS AN EEL

Tógaimis an réiteach na loisceoirí mar shampla

LET’S TAKE THE SOLUTION OF INCINERATORS, FOR EXAMPLE

Sceitheann siad ceimicí baolacha fosta

THEY RELEASE DANGEROUS CHEMICALS AS WELL

Mar sin, deirtear gur fadhb dó-réitithe í

THUS, IT IS SAID THAT IT IS AN INSOLVABLE PROBLEM

Ní dhóigh liom go bhfuil réiteach ann mar níl toil na ndaoine láidir go leor

I DON’T THINK THAT THERE’S A SOLUTION HERE BECAUSE THE WILL OF THE PPL IS NOT STRONG ENOUGH

 

Is dóigh liom gur scéal casta fadtéarmach é

I THINK IT’S A COMPLEX LONG-TERM SITUATION

Sa ghearrthéarma, chuirfinn níos mó busanna ar an sráid

IN THE SHORT-TERM, I WOULD PUT MORE BUSES ON THE STREET

Cheannóinn tuilleadh traenacha don DART agus tuilleadh carráistí don Luas freisin

I WOULD BUY MORE TRAINS FOR THE FART AND MORE CARRIAGES FOR THE LUAS ALSO

Cathain a bheidh sé réitithe?

WHEN WILL IT BE SOLVED?

Ag Dia amháin atá a fhios!

ONLY GOD KNOWS!
============================================================================================
Home | Sitemap | Disclaimer
All content released under CC BY-NC-SA 4.0
============================================================================================