============================================================================================
   Mediocre Leaving Cert Notes   
============================================================================================
 Irish  English  Geography  Business  French  Music 
============================================================================================


An Córas SláinteFeictear domsa go bhfuil an córas slainte go hainnis sa tír seo

IT SEEMS TO ME THAT THE HEALTH SYSTEM IS TERRIBLE IN THIS COUNTRY

Tá an fhadhb chomh sean leis na cnoic; níl go leor airgid againn

THE PROBLEM IS AS OLD AS THE HILLS; WE DON’T HAVE ENOUGH MONEY

Tá sé le feiceáil I ngach ospidéil

IT CAN BE SEEN IN EVERY HOSPITAL

Bhí an taire ag rá go raibh deich mbilliún caite ag an roinn sláinte

THE MINSITER WAS SAYING THAT TEN MILLION HAS BEEN SPENT BY THE HEALTH DEPARTMENT

Ach, poll dubh é an córas sláinte ina bhfuil an t-airgead ag imeacht

THE HEALTH STSTEM IS A BLACK HOLE IN WHICH THE MONEY IS DISSAPEARING

 

Cuirtear othair ar throlaithe sna hospidéil

PATIENTS ARE PUT ON TROLLEYS IN HOSPITALS

Táimid dúdhoite de

WE ARE SICK OF IT

Fulaingíonn an chosmhuintir

THE ORDINARY PPL ARE SUFFERING

Cuireann sé déistin orm

IT PUTS DIGUST IN ME

Ach, an bhfuil socrú leis an bhfadhb?

BUT IS THERE A SOLUTION TO THIS PROBLEM?

 

Is dóigh liom nach bhfuil an tír leigheasta

I DON’T THINK THE COUNTRY HAS BEEN HEALED

Rinneadh a lán damáiste le linn an cúlú

A LOT OF DAMAGE WAS DONE DURING THE RECESSION

Buíochas le Dia, tá an cúlú thart

THANK GOD, THE RECESSION IS FINISHED

Ach, níl sprid ná púca gan fios a chúise

BUT THERE’S NO GHOST OR GOBLIN THAT DOESN’T KNOW IT’S REASON

Is léir go bhfuil cúiseanna leis an bhfadhb, ach conas is féidir í a reiteach?

IT’S CLEAR THAT THERE ARE REASONS FOR THIS PROBLEM, BUT HOW CAN IT BE SOLVED?


Tá an córas sláinte ina raic

THE HEALTH SYSTEM IS IN CHAOS

Ag dul in olcas atá sé, I mo thuairim

IT’S GETTING WORSE, IN MY OPINION

Táim chomh cinnte is atá cros ar asal

I’M AS SURE AS THERE IS A CROSS ON A DONKEY

Caithfear an córas a fheabhsú

THE SYSTEM MUST BE IMPROVED

Ach, is furasta fuineadh in aice na mine

BUT IT’S EASY TO KNEAD BESIDE THE MILL

 

Gan dabht, tuilleadh airgid a chaitheamh

WITHOUT DOUBHT, MORE MONEY NEEDS TO BE SPENT

Chaith muid 6% den OTI an bhliain seo caite

WE SPENT 6% OF GDP LAST YEAR

Bíonn na tíortha eile san Eoraip ag caitheamh idir 7% agus 8%

OTHER COUNTRIES IN EUROPE ARE SPENDING BETWEEN 7% AND 8%

Ach, tá sé soiléir go bhfuil muintir na hÉireann sásta leis an scéal

BUT IT’S CLEAR THAT THE PEOPLE OF IRELAND ARE HAPPY WITH THE SITUATION

Roghnaíonn siad na daoine céanna bliain i ndiaidh bliana!

THEY ELECT THE SAME PEOPLE YEAR AFTER YEAR

 

Tá réiteach na ceiste seo chomh sleamhain le heascann

THE SOLUTION TO THIS QUESTION IS AS SLIPPERY AS AN EEL

Deirtear gur fadhb dó-réitithe í

IT IS SAID THAT IT IS AN INSOLVABLE PROBLEM

Ní dhóigh liom go bhfuil réiteach ann mar níl toil na ndaoine láidir go leor

I DON’T THINK THAT THERE’S A SOLUTION HERE BECAUSE THE WILL OF THE PPL IS NOT STRONG ENOUGH

Cathain a bheidh sé críochnaithe?

WHEN WILL IT END?

Ag Dia amháin atá a fhios!

ONLY GOD KNOWS!
============================================================================================
Home | Sitemap | Disclaimer
All content released under CC BY-NC-SA 4.0
============================================================================================