============================================================================================
   Mediocre Leaving Cert Notes   
============================================================================================
 Irish  English  Geography  Business  French  Music 
============================================================================================


Colscaradh


Colscaradh is téama don dán (divorce is the theme of the poem)

Tá beirt sa dán (there are two people in the poem)

Is duine traidisiúnta é an fear; teastaíonn pósadh traidisiúnta uaidh (the man is a traditional person; he wants a traditional marriage)

Bhí sé ag lorg mná a bhí in ann traidisúnta an tí a chomhlíonadh (he was looking for a woman that was able to fulfil the household tradition)

Santaíonn sé a bhean a bheith sa bhaile (he desires his wife to be at home)

Santaíonn sé greann léi agus clann (he wants to laugh with her and the children)

Áfach, roghnaigh sé an bhean mícheart (however, he chose the wrong woman)

Is léir gur duine nua-aimseartha í (it is clear that she is a modern woman)

Tá a smaointe diríthe ar rudaí taobh amuigh den bhaile (her thoughts are focused on things away from the home)

Santaíonn sí fear umhal agus saoire thar sáile (she wants an obedient man and holidays abroad)

Níl siad oiriúnach dá cheile (they are not suitable for each other)

Tháinig said ar an tuiscint gur dhaoine an-dhifriúla iad (they came to the understanding that they were very different people)

Agus mar sin, ‘scaradar’ (and thus, they seperated)

Tá an gontacht agus fuacht an-éifeachtach sa líne seo (the sharpness and coldness is very effective in this line)

Feidhmíonn stíl simplí ghonta reoite i rith an dáin (a terse, frozen style operates simply throughout the poem)

Tá íomhánna réadúla fuara faoi chúiseanna colscaradh (there are cold, realistic images about the reasons for divorce)

Úsáidtear na híomhánna láidre faoin fhear chun an téama léiriú go cruinn láidir (strong images about the man are used to accurately reflect the strong theme)

Is iad seo na híomháinn is láidre sa dán; tógháil chlainne, faoiseamh is gean ar leac tine, bean i nead a chine, scaradar (these are the strongest images in the poem…)

Cruthaítear an téama go láidir éifeachtach leis na híomhánna thuasluaite (the strong theme is created effectively with the abovementioned images)

Nochtar an fear go lom gonta fuar freisin (the man is precisely portrayed coldly also)

Léirítear a thréithe go soiléir cumhachtach anseo, i gcodarsnacht chumasach chruinn leis an bhean (his traits are clearly and powerfully shown in tremendous contrast to the woman)

Oireann an friotal beacht simplí leis an mothúchán fuacht (the precise, simple language fits in with the cold feeling)

Usáideann an file friotal simplí agus dúchasach faoi saol traidisiúnta (the poet uses simple vernacular language about traditional life)

Sa dara leath, úsáidtear nathanna a bhaineann le ábharachas (‘leath den chíste’) chun saol nua-aimseartha a nochtadh (in the second half, phrases relating to materialism like ‘leath den chíste’ are used to express modern life)

Úsáidtear athrá sa dán freisin; úsaidtear ‘shantaigh’ faoi dhó chun cur síos a dhéanamh ar chúis an scarúna (repetition is also used in the poem; ‘shantaigh’ is used twice to describe the reasons for the seperation)

Cuirtear béim ar chúis an dáin anseo (emphasis is placed on the poem’s point here)

Tá tionchar ar leith ag an athrá ar an léitheoir (the repetition has a particular impact on the reader)

Dá réir táispéantar an téama le friotal fuar gonta gan débhrí (accordingly the theme is unambiguously shown with cold terse language)
============================================================================================
Home | Sitemap | Disclaimer
All content released under CC BY-NC-SA 4.0
============================================================================================