============================================================================================
   Mediocre Leaving Cert Notes   
============================================================================================
 Irish  English  Geography  Business  French  Music 
============================================================================================


An tEarrach Thiar


Maoithneachas ar shaol an oileáin is téama don dán (sentimentality of island life is the theme of the poem)

Fear ag obair ar an fheirm agus tá an lá ciúin (a man works on the farm and it’s a quiet day)

Mná atá ag obair ann freisin ar an trá (women work also on the beach)

Tá currach ag teacht i dtír chomh maith (a currach was coming inland too)

Tá radharcanna le feiceáil agus fuaimeanna le cloisteáil (there are sights to be seen and sounds to be heard)

Is léir gur fear traidisiúnta é (it is clear that he is a traditional man)

Tá grá aige dá áit dhúchais (he has love for his native place)

Is cuimhin leis an síocháin agus an ciúnas (he remembers the peace and the quiet)

Tá an uaigneas an-éifeachtach sa líne seo (the loneliness is very effective in this line)

Tá íomhánna áille ann faoin Iarthar na hÉireann (there are beautiful images about the west of Ireland here)

Úsáidtear na híomhánna láidre faoin Iarthar chun an téama léiriú go cruinn láidir (strong images about the west are used to accurately reflect the strong theme)

Is iad seo na híomháinn is láidre sa dán; fear ag obair ar an fheirm, lá ciúin te deas, fear ag caitheadh cliabh ar an duirling (these are the strongest images in the poem…)

Cruthaítear an téama go láidir éifeachtach leis na híomhánna thuasluaite (the strong theme is created effectively with the abovementioned images)

Usáideann an file friotal simplí faoi saol traidisiúnta (the poet uses simple language about traditional life)

Oireann an friotal álainn leis an mothúchán rómánsúil (the beautiful language fits in with the romantic feeling)

Úsáidtear athrá sa dán freisin; úsaidtear ‘san Earrach thiar’ faoi cheathair (repetition is also used in the poem; ‘san earrach thiar’ is used four times)

Cuirtear béim ar chúis an dáin anseo (emphasis is placed on the poem’s point here)

Tá tionchar ar leith ag an athrá ar an léitheoir (the repetition has a particular impact on the reader)

Dá réir táispéantar an téama le friotal fuar gonta gan débhrí (accordingly the theme is unambiguously shown with cold terse language)
============================================================================================
Home | Sitemap | Disclaimer
All content released under CC BY-NC-SA 4.0
============================================================================================